مقایسه میزان مهارت اصوات گذرای برانگیخته شده از گوش در افراد هنجار و مبتلایان به بیماری مولتیپل اسکلروزیس

قاسم محمدخانی ـ مریم عابد ـ نعمت اله روح بخش ـ هاله مجیدی ـ محمود علی پور حیدری

مقدمه و هدف: یکی از شایع ترین مشکلات شنیداری افراد مبتلا به بیماری مولتیپل اسکلروزیس مشکل درک گفتار در حضور صدای زمینه است. مطالعات انسانی و حیوانی نشان داده اند که دسته زیتونی حلزونی داخلی نقش عمده ای در درک گفتار در حضور صدای زمینه را دارد. عملکرد این سیستم با استفاده از مهار دگرطرفی اصوات گذرای برانگیخته شده از گوش قابل ارزیابی است. هدف از این مطالعه مقایسه میزان مهار اصوات گذرای برانگیخته شده از گوش در افراد هنجار و مبتلایان به بیماری مولتیپل اسکلروزیس بود.مواد و روش ها: این مطالعه تحلیلی به صورت مورد ـ شاهدی روی 34 فرد مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس با شنوایی هنجار در محدوده سنی 20 تا 50 ساله و 34 فرد هنجار با شرایط سنی و جنسیتی مشابه در دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال 1385 انجام شد. افراد مورد مطالعه به صورت تصادفی انتخاب شدند. تاثیر مهاری اصوات گذرای برانگیخته شده از گوش با مقایسه دامنه این پاسخ ها بدون ارایه محرک دگرطرفی و در حضور محرک دگرطرفی، در هر دو گروه ارزیــابی و با یکدیگر مقایسه شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون تی مستقل تحلیل گردید.
یافته ها: میانگین دامنه اصوات گذرای برانگیخته شده از گوش در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی داری با هم نداشت، اما میزان مهار این پاسخ ها در گروه بیماران مبتلا بـــه مولتیپل اسکلروزیس نسبت به گروه هنجار، کاهش قابل توجهی نشان داد.
نتیجه گیری: در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس عملکرد سلول های مویی خارجی و سیستم محیطی شنیداری همانند افراد هنجار می باشد، اما سیستم وابران شنوایی در این گروه از بیماران ضعف عملکرد دارد که این حالت باعث کاهش توانایی درک گفتار در حضور نویز زمینه می شود.