طب سوزني ميتواند به مشكلات مربوط به ادرار در بيماران ام اس كمك كند

استفاده از طب سوزني براي بيماريهاي مختلف مورد آزمون قرار گرفته است اما مطالعات كمي در خصوص بيماري ام اس و طب سوزني صورت گرفته است. در همين رابطه و براي ارتقا دانش و آگاهي مان از اثر طب سوزني و ام اس مطالعه اي روي مشكل ادرار در بيماران ام اس و استفاده از طب سوزني براي درمان آن صورت گرفت: در اين مطالعه چهل و يك بيمار ام اس از انواع عود كننده و پيشرفته انتخاب و به چهار گروه تقسيم شدند گروه اول هيچ نوع درماني دريافت نكردند گروه دوم داروهاي رايج مربوط به كنترل مثانه را دريافت نمودند گروه سوم روي آنها طب سوزني انجام شد گروه چهارم نيز هم طب سوزني و هم داروهاي رايج كنترل مثانه را دريافت كردند0
آ‌زمايش به اين ترتيب بود كه پس از هر بار ادرار مقدار ادرار باقيمانده در مثانه اندازه گيري ميشد.

نتيجه اينكه گروه دوم ( آنهائيكه از درمانهاي داروئي رايج استفاده ميكردند) و گروه سوم (آنهائيكه از طب سوزني استفاده ميكردند) بهترين نتيجه را بدست آوردند. اين مطالعه همچنين بطور مقدماتي شواهدي را ارائه داد كه طب سوزني ميتواند در درمان مشكلات مربوط به مثانه مفيد باشد ضمن اينكه نشان داد داروهاي مرسوم و رايج همراه با طب سوزني در اين مورد ميتوانند بدون مشكل بكار برده شود.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد ام اس و طب سوزني از سايت Rocky Mountain MS در www.ms-cam.org بازديد بفرمائيد0

رژيم غذايي ANTIOXIDANT براي ام اس موثر و مفيد است
سابقا گزارشي در خصوص يك رژيم غذايي مكمل آنتي اكسيدانت از مركزي بهداشت علمي اورگن يعني اسيد آلفا- لپپوئيك منتشر شده بود كه اين اسيد مانع يا در واقع باعث فرونشاندن حمله سيستم ايمني و رفتار معتدل سيستم ايمني ميشود البته اين آزمايش روي موشها انجام شده بود موشهايي كه به آنها اسيد آلفا-ليپوئيك تزريق شده بود بهبودي در ام اس آنها مشاهده شده بود. گفتني است اين ماده وقتي بصورت خوراكي به موشها داده شد اثري را كه بوسيله تزريق داشت نشان نداده بود يعني بصورت خوراكي كمتر جذب ميگردد. تحقيقات بيشتر در نشست آكادمي نورولوژيستها در آمريكا ارائه گرديد كه حاكي از موثر بودن انواع اشكال اسيد آلفا- ليپوئيك روي مدل حيواني ام اس است تحقيقات بيشتر و پيشرفته تر روي مدل انساني ام اس در مرحله برنامه ريزي است0