اولين گروه بيمارن ام اس در اينترنت بوسيله دکتر علی سرائی تاسيس شد بيماران محترم ميتوانند با ارسال يک نامه به آدرس http://www.iranms@yahoogroups.com در اين گروه عضو شده در بحثهای گروه شركت كنند بسياری از اين بحثها اموزنده و مفيد هستند برای نگارش فارسی نيز ميتوانيد به bimax.org رفته عضو شده و برای گروه تان به فارسی نامه بنويسيد لزومی هم نداره كه اسم واقعی خودتان را بدهيد يا جنسيت و يا سن خود را درست  بنويسيد گاهی اين چيزها مانع از اين ميشوند كه سئوالات خود در مورد علائمی را كه داريم صريح و بی پرده عنوان كنيم در واقع حسن گروههايی از اين قبيل همين است كه بتوانيد هر چه را كه ميخواهيد در مورد بيماريتان بنويسيد.