بالاخره سايت انجمن ام اس ايران راه اندازي شد و شروع بكار نمود آدرس اين سايت عبارت است از

  www.irmss.org

سايت خوبي است و دوتا از مقاله هاي جديد در خصوص مطالعات جديد روي برخي داروها را بچاپ رسانده است كه من قبلا در اينجا آورده ام بنظرم بايد نيروي خود را يكجا جمع كنيم تا اثر بخشي بيشتري داشته باشد شايد تصميم گرفتم مقاله هايي را كه ترجمه ميكنم براي آنها بفرستم تا از طريق سايت انجمن ام اس ايران در اختيار شما قرار گيرد اين را  ميدانم ما ايرانيها كمتر كار گروهي كرده ايم و خوشمان مي آيد به تنهايي كار كنيم تا خود را بيشتر مطرح كنيم اين چيزي است كه بايد با آن مبارزه كرد پس من هم توانم را در اختيار انجمن ميگذارم به آنها اعتماد ميكنم آنچه را كه صلاح دانستند براي شما در سايت بياورند و آنچه را را صلاح ندانستند نياورند اما وبلاگ را با متنهاي زيبا و روحيه ساز براي بيماران چه ام اس و چه بقيه زنده نگاه ميدارم البته در اين رهگذر چشم ياري از شما دارم مطلب اميدوار كننده و روحيه ساز را برايم ارسال كنيد تا با نام خودتان اينجا بچاپ برسانم.