معیارهای تشخیصی MS


یکی از تغییرات اصلی بالینی آن است که در MS اولیه‌ی پیشرونده‌ی دیگر لازم نیست ناهنجاری‌های مایع مغزی نخاعی را در نظر گرفت که البته این امر بی‌اهمیت هم نیست. این تغییر در یافته‌های اخیر ریشه‌ دارد زیرا در قریب 20% بیمارانی که در آنها MS اولیه‌ی پیشرونده‌ تشخیص داده می‌شود، در مایع مغزی نخاعی (CSF) مارکر MS ندارند.
سایر تغییرات مهم شامل اثبات انتشار جریان بیماری در زمان و مکان است. رهنمودهای استفاده از MRI کنتراست برای تشخیص انتشار زمانی و مکانی نخستین بار در معیارهای تشخیصی سال 2001 مک دونالد وارد شد.
در معیارهای روز آمد سال 2005، عامل تعیین کننده‌ی پیشرفت زمانی، یافتن ضایعه با تشدید گادولینیوم حداقل 3 ماه بعد از رویداد آغازین در محلی متفاوت از ضایعه‌ی اصلی و یا شناسایی یک ضایعه‌ی T2 جدید در اسکن MRI انجام شده در هر زمان و مقایسه‌ی آن با اسکن مرجعی است که حداقل 30 روز بعد از رویداد آغازین تهیه شده است. انتشار زمانی را نیز می‌توان با وقوع حمله‌ی بالینی دوم به اثبات رساند.
برای اثبات انتشار مکانی لازم است 3 مورد از 4 مورد زیر در MRI موجود باشد:
· وجود یک ضایعه‌ی گادولینیوم اینهنسینگ gadolinium-enhancing یا ضایعات هایپراینتنس 9T2 در صورت فقدان ضایعه‌ی گادولینیوم اینهنسینگ
· وجود حداقل یک ضایعه زیر تنتوریوم مغز brain infratentorial یا طناب نخاعی (نکته‌ی مهم آن است که اکنون ضایعه‌ی طناب نخاعی را می‌توان معادل ضایعه‌ی زیر تنتوریوم قلمداد کرد).
· وجود حداقل یک ضایعه‌ی ژوکستاکورتیکال Juxta Cortical
· وجود 3 یا چند ضایعه‌ی دور بطنی
خطوط اصلی این بازبینی به صورت زیر است:
· در صورتی که دو حمله اتفاق افتاده باشد و با مدرک بالینی عینی 2 یا چند ضایعه همراه باشد بدون انجام کارهای تشخیصی بیشتر می‌توان MS را تشخیص داد.
· در صورتی که دو حمله با وجود مدرک بالینی عینی یک ضایعه به وقوع پیوسته باشد، انتشار فضایی یامکانی را باید با MRI یا با یافتن دو ضایعه‌ی اضافی دیگر که موافق با MS باشد به همراه مثبت بودن CSF از نظر MS (که با وجود باندهای IgG الیگوکلونال یا افزایش شاخص IgG تعریف می‌شود) به اثبات رساند. راه دیگر آن است که طبیب در انتظار یک حمله‌ی بالینی دیگر در محلی دیگر بماند.
· در صورتی که حمله به وقوع پیوسته و مدرک بالینی عینی 2 یاچند ضایعه وجود داشته باشد، انتشار زمانی را باید با MRI یا وقوع حمله‌ی بالینی دوم به اثبات رساند.
· اگر در حالت وجود مدرک بالینی عینی، حمله‌ به وقوع پیوسته باشد، انتشار مکانی را لازم است با MRI یا یافتن 2 ضایعه‌ی دیگر در MRI و مثبت بودن CSF از نظر MS و اثبات انتشار زمانی توسط MRI یا وقوع حمله‌ی بالینی دوم به اثبات رساند.
· در صورتی که با مدرک بالینی ثابت شود که بدون وجود حملات بالینی، یک یا چند ضایعه وجود دارد، لازم است طبیب، سیر پیشرفت بیماری (چه به صورت گذشته نگر و چه به صورت آینده‌نگر) بیماری را در طول سال مشخص نموده و با 2 مورد از 3 مورد زیر به اثبات رساند:
o اسکن MRI مغزی ضایعات 9T2 یا 4 ضایعه‌ی T2 یا بیشتر با پتانسیل‌های مثبت فراخوانده‌ی دیداری Visually evoked potentials (که به صورت موجی تاخیری یا حفظ شده تعریف می‌شود).
o وجود 2 ضایعه‌ی ‌فوکال T2 یا بیشتر در MRI طناب نخاعی
o CSF مثبت

/ 1 نظر / 182 بازدید

Mishe mohtavaye bishtari rajebe ms benevisid