ضرورت ورزش برای بیماران ام‌ اس

در این مطالعه ‌٢٨ مددجوی دارای مشخصات خاص واحدهای مورد پژوهشی به صورت تدریجی و با استفاده از روش نمونه‌گیری غیراحتمالی و در دسترس انتخاب شدند. سپس پرسشنامه‌ای مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک، اطلاعات مربوط به بیماری،‌ اطلاعات در زمینه توانایی انجام فعالیت‌ زندگی روزانه و شدت خستگی، توسط هر نمونه تکمیل شد.

پس از آن یک دوره ‌٨ هفته‌ای تمرینات ورزشی انجام شد که شامل ‌۴ مرحله گرم‌کننده، دوی تفریحی، هوازی سوئدی و خنک‌کننده بود.
گفتنی است، افرا مورد بررسی همه زن بوده و در گروه سنی ‌٢٠ تا ‌۴۵ سال قرار داشتند و میانگین سنی آنها ‌۵٧/٢٩ سال بود که ‌١/۵٧ درصد متاهل، ‌۴/۶۴ درصد تحصیلات بالاتر از دیپلم داشتند، ‌٧۵ درصد خانه‌دار و طول مدت ابتلا به بیماری در ‌۴/۴۶ درصد بین ‌۵ تا ‌٨ سال بود.
از سوی دیگر، دفعات عود بیماری طی یک سال اخیر در ‌٣/٣٩ درصد یک بار بود و بیشترین واحدهای ‌٣/۶۴ درصد هیچ سابقه بستری در بیمارستان طی یک سال اخیر را نداشتند؛ اولین علامت بیماری در ‌۵٠ درصد واحدها اختلال بینایی مطرح شد و ‌٣/۶۴ درصد از واحدها نیز خستگی را مهمترین مشکل ناتوان‌کننده بیماری اعلام کردند و ‌١/۵٧ درصد از بیماران دارای وضعیت گسترش ناتوانی بین صفر تا ‌٣ بودند.
همچنین، پس از مقایسه‌ی امتیازات توانایی انجام فعالیت پایه زندگی روزانه قبل و بعد از تمرینات ورزشی با pv<0/‌٠٠٠١ اختلاف معنادار بود، یعنی تاثیر تمرینات ورزشی بر ارتقاء توانایی انجام فعالیت‌های مفید و پایه زندگی روزانه تایید شد و این فرضیه که تمرینات ورزشی بر کاهش شدت خستگی موثر است تایید گردید.
نتایج این مطالعه نشان می‌دهد، در این بررسی ارتباط بین عوامل دموگرافیک و توانایی انجام فعالیت‌های زندگی روزانه قبل و بعد از تمرینات ورزشی، تنها سن و وضعیت تاهل با توانایی انجام فعالیت‌های پایه و مفید زندگی روزانه و بعد از ورزش ارتباط معنی‌دار داشتند. اما هیچکدام از موارد فوق (سن و وضعیت تاهل) با شدت خستگی قبل و بعد از ورزش ارتباط معنادار نداشتند. سایر عوامل دموگرافیک و اطلاعات مربوط به بیماری (شغل، میزان تحصیلات) با توانایی انجام فعالیت‌های زندگی روزانه، از نظر آماری ارتباط معناداری نداشتند.

/ 0 نظر / 23 بازدید